Reklamační řád

Převzetí zboží

  1. Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout okamžitě po převzetí zboží od prodávajícího nebo od dopravce, tzn. provést kontrolu úplnosti zboží, jeho neporušenosti a množství.
  2. Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo jinak nezajistí, aby bylo prohlédnuto při jeho převzetí, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce jen, prokáže-li, že tyto vady mělo zboží již v době jeho převzetí.  

Oznámení vad

  1. Kupující je povinen oznámit bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil.
  2. Vady, které nebylo zjevně možno zjistit bezprostředně při převzetí zboží, i když existovaly při převzetí zboží, ale projevily se později, je kupující povinen oznámit prodávajícímu ihned poté, kdy tyto mohly být zjištěny.
  3. Písemné oznámení zjištěných vad musí obsahovat identifikaci zboží, na něm zjištěných vad a popis způsobu,jak se vady projevují.
  4. Základními dokumenty pro vyřizování reklamací jsou pro zákazníka faktura a dodací list, který slouží současně jako záruční list a jsou na něm vyznačeny délky záruk pro jednotlivé položky zboží. Dostačující jsou i čísla těchto dokladů.
  5. Záruční list - Pokud výrobce / dovozce vydává vlastní záruční listy platné pro uplatnění reklamace v ČR, jsou tyto nezbytným dokumentem pro přijetí zboží do reklamačního řízení.

Předání a doprava reklamací

3.1 Kupující doručuje reklamované zboží osobně nebo dopravcem na vlastní náklady a nebezpečí. Zboží z oprávněné reklamace je zasláno zpět na náklady prodávajícího, zboží z neoprávněné reklamace bude kupujícímu zasláno zpět na jeho náklady.


 Způsob uplatnění reklamace

4.1 Rozsah záruky - na zboží, které je předmětem nákupu a prodeje mezi prodávajícím a kupujícím, poskytuje prodávající záruku na to, že bude způsobilé k obvyklému užívání a že bude mít obvyklé vlastnosti za dodržení příslušných norem, pracovních postupů a výkonu.

4.2 Délka záruky - výše uvedené vlastnosti dodaného zboží jsou garantovány maximálně po dobu, která je uvedena na Dodacím listu u jednotlivých druhů zboží, není-li dohodnuto či stanoveno jinak.

4.3 Odpovědnost za vady - prodávající odpovídá za vady, které má prodané zboží po převzetí kupujícím v níže uvedeném rozsahu. Má-li prodávající zboží odeslat na místo určené kupujícím, platí, že věc byla dodána v době, kdy byla předána prvnímu dopravci k přepravě. Prodávající je dále zavázán odstranit na své náklady každou závadu, která vznikla na zboží konstrukční vadou, vadou použitého materiálu nebo vadným zhotovením výrobku, za něž nese odpovědnost. Prodávající nepřebírá odpovědnost za vady, které byly kupujícím oznámeny po uplynutí záruční doby. 

4.4 Záruční doba začíná dnem vystavení dodacího listu a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v oprávněném reklamačním řízení, tedy prodlužuje se o dobu záruční opravy. Dojde-li k výměně věci nebo vadné části výrobku, záruční doba se zkracuje o délku, po kterou kupující původní věc užíval.

opravit vadné zboží (na opravu je poskytnuta záruka 6 měsíců)

vyměnit vadnou část výrobku

vyměnit nebo nahradit vadný produkt produktem stejným, nebo zbožím, které má stejné nebo podobné parametry.

4.5 Odpovědnost za škody po převzetí poté, co byla provedena na základě reklamace oprava či výměna - prodávající neručí za škody, které vznikly přepravou nebo při skladování a dále za poškození, která vzniknou po převzetí zboží kupujícím.

4.6 Vlastnické právo – zboží dodané prodávajícím zůstává vlastnictvím prodávajícího až do úplného zaplacení kupní ceny. Zaplacení je považováno za uskutečněné okamžikem uhrazení fakturované částky prodávajícímu v plné výši u jeho banky. Pokud není v tomto řádě stanoveno jinak, platí obecná ustanovení § 425 Obchodního zákoníku.

4.7 Reklamace do 3 dnů - Pokud kupující uplatní reklamaci zboží do 3 pracovních dnů ode dne zakoupení / převzetí dopravcem (včetně), toto zboží mu bude po otestování a zjištění závady do 24 hodin po otestování (technik má na testování vyhrazenu lhůtu 24hod.) vyměněno v případě, že bude skladem. Není-li zboží skladem, platí obvyklé záruční podmínky.

Zákonná záruka

5.1 Pro kupujícího, který je spotřebitelem, platí záruční doba na veškeré spotřební zboží vždy nejméně 24 měsíců.

5.2 Záruční doba na dodané zboží se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

5.3 V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (§ 619- § 627) s přihlédnutím k tomuto reklamačnímu řádu.

5.4 Záruční podmínky: 

Při uplatnění záruky má kupující právo:

jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.

jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.

jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

V případě výměny výrobku v záruční době je záruka obnovena v plné výši. Kupující dostane nový záruční list, kde bude uvedeno nové sériové číslo. Další případná reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto nového záručního listu.

5.5 Podmínky reklamace:

V případě výskytu vady zboží v záruční době, je místem uplatnění reklamace provozovna DDF STUDIO s.r.o.

Zákazník může uplatnit reklamaci doručením zboží poštou na adresu:

DDF STUDIO s.r.o. Na Kopci 426/1b, Havířov – Dolní Suchá e-mail: info@eleganzzo.cz

5.6 Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení zboží zákazníkovi zasláno nebo předáno na náklady prodávajícího. 

5.7 Prodávající vždy zajistí vyhotovení písemného protokolu o zjištěných závadách a formě jejich odstranění, doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky.

5.8 O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím spotřebitelem nedohodne jinak.

5.9 Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.


Náhrada za neoprávněnou reklamaci

6.1 Pokud bude při opravě zjištěno, že závada vznikla způsobem, který je vyloučen ze záručních podmínek nebo pokud se závada na výrobku neprojeví, je kupující povinen uhradit prodávajícímu 250,- Kč bez DPH za neoprávněnou reklamaci a dopravné ve výši 1000,-Kč, je-li zboží zpět zákazníkovi zasláno dopravcem. Rovněž tak uhradí kupující veškeré náklady vynaložené prodávajícím pro jednání o reklamaci u výrobce.

6.2 Za neoprávněnou reklamaci se považuje zejména, jestliže:

dojde k mechanickému poškození zboží

škoda byla způsobena v důsledku nesprávného užívání nebo nevhodného umístění v podmínkách, které daly vzniknout škodě svojí vlhkostí, prašností, chemickými či fyzikálními vlivy nebo při provozu mimo rozsah teplot od 10°C do 35°C

škoda byla způsobena vyšší mocí (povodní, bleskem, požárem…).

změna na zboží byla způsobena neoprávněnou osobou v záruční době, samovolnou změnou konstrukce zboží nebo neoprávněným či nevhodným zásahem do zboží, způsobeným kupujícím popř. jinou osobou 

došlo k porušení podmínek ze strany kupujícího, uvedených v záručním listě


 Závěrečná ustanovení

7.1 Tento reklamační řád je platný od 1. 1. 2015 a vztahuje se na zboží zakoupené ode dne jeho platnosti.

7.2 Prodávající si vyhrazuje právo na jeho změnu